Wiki

FrontPage

Общата цел на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път" е подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и повишаване на удовлетвореността на потребителите чрез използване на възможностите на електронното управление.

Липсата на референтни модели и стандарти, както и голямото разнообразие в използваните технологии, архитектура, начин на достъп, формат на документите и др. води до нерационално използване на ресурси, дублиране на данни, многократно въвеждане на аналогична информация и множество други негативи. В следствие на това почти липсват практики на автоматизиран обмен на данни между отделни системи, дори в рамките на едно ведомство.

Реинженерингът на процесите в администрацията е необходима и важна стъпка за предоставянето на интегрирани електронни услуги, което от своя страна ще доведе до повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, постигане на по-голяма прозрачност, спестяване на ресурси и облекчаване на административният процес.

Необходимо е да се направи реинженеринг на процесите на услугите за преминаване от настоящото състояние (хартиен документооборот и многократно събиране на информация от потребителите) към оптимизирани процеси, при които комуникацията между администрациите ще може да се осъществява посредством единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). Важна предпоставка за развитието на е-услугите е и разработването на модел на процесите и референтна архитектура, които да послужат на администрациите за интеграция към системите на електронното правителство. 

0 Прикачени
48543 Изгледи
Средно (0 Гласове)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Коментара